Jump to content

Recommended Posts

X Bałtycki Festiwal Modelarski

X Bałtycki Festiwal Modelarski
Koszalin 2-4 lipca 2021r.
REGULAMIN FESTIWALU


I.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Termin Festiwalu: 02-04 lipca 2021r.

Miejsce Festiwalu: Hala Sportowa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, Koszalin.

Cele festiwalu:

 • popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina oraz Regionu,
 • wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy: Koszaliński Pluton Modelarski (Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Perun"), Politechnika Koszalińska, PHU ModelMaker.

Finansowanie: Bałtycki Festiwal Modelarski współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Koszalin.

Patronat honorowy:

 • Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu,
 • Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
 • Polskie Linie Lotnicze LOT

Patronat medialny:

 • Studio HD Politechnika Koszalińska
 • BalticInfo.pl


Zgłaszanie modeli:
Organizator wprowadza następującą formę rejestracji modeli:

 • Zgłaszanie modeli odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego X BFM udostępnionego na stronie internetowej organizatora https://forms.gle/GvVKwgfxs8YV7LVn7
 • Elektroniczna rejestracja modeli trwa do dnia 1 lipca 2021r. do godz. 24:00
 • Organizator nie przewiduje zgłoszenia modeli po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

Pełny tekst regulaminu do pobrania ze strony: http://modelarstwo.koszalin.pl/images/regulamin_X_BFM.pdf

Xbfm-plakat-A2.jpg


II.    KLASY FESTIWALOWE


1.    Organizator wprowadza następujące klasy modeli biorących udział w Festiwalu:

A. Modele plastikowe:

•    Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
•    Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
•    Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
•    Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
•    Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
•    Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
•    Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
•    Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
•    SM – samoloty wszystkie skale - młodzik
•    SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior
•    Aa - Artyleria 1/35 – senior/junior
•    Ab - Artyleria 1/72 – senior/junior
•    Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior
•    Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior
•    Pka - Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior
•    Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
•    Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior
•    Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior
•    Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior
•    PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik
•    Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior
•    Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior
•    Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
•    Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
•    Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
•    Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior
•    OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik
•    Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym figurki konne – senior/junior
•    Fm - Figurki małe - poniżej 70mm – senior/junior
•    Fs - SF i fantasy - figurki bez podziału na rozmiar - senior/junior
•    F-PP - Popiersia bez podziału na skalę - senior/junior
•    F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik
•    D – Dioramy/winiety – senior/junior
•    B - Budowle – senior/junior

B. Modele kartonowe

•    Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
•    Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
•    Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior
•    SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
•    Pck - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
•    Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
•    PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior
•    PK-M - Pojazdy kartonowe - mlodzik
•    Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior
•    Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior
•    Okl - Okręty i statki do linii wodnej - senior/junior
•    Fk - Figurki kartonowe - senior/junior
•    BK – Budowle karton – senior/junior
•    WSk - wszystko inne karton - senior/junior

2. Organizator wprowadza także następujące kategorie specjalne:

•    KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior
•    KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior
•    KolM – Kolekcje morskie – senior/junior
•    KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik
•    FreeS – Free style – senior/junior/młodzik

3.    Za kolekcje uznaje się minimum 3 modele plastikowe lub kartonowe powiązane z sobą tematycznie. Spójność tematyczna kolekcji będzie stanowić jedno z podstawowych kryteriów podczas oceny. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach, organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.

4.    Kategoria Free style obejmuje modele plastikowe i kartonowe, które z przyczyn tematycznych nie mogły być zarejestrowane w kategoriach w pkt 1 A oraz 1 B.

5.    W ramach Festiwalu zostanie przeprowadzony Konkurs Tematyczny „Zimna Wojna”, zwany dalej Konkursem Tematycznym. Organizatorzy wprowadzają następujące zasady jego rozgrywania:

 • W konkursie mogą brać udział modele w dowolnej skali w dwóch kategoriach: P – Plastikowe i K – Kartonowe tematycznie związane z okresem „Zimnej wojny” 1947-1991 i obejmują modele samolotów, pojazdów, okrętów jak i dioramy państw byłego Układu Warszawskiego oraz Paktu Północnoatlantyckiego.
 • W Konkursie Tematycznym nie obowiązują kategorie wiekowe.
 • Modele zgłoszone do Konkursu Tematycznego mogą brać jednocześnie udział w Festiwalu.
 • Oceny prac zgłoszonych do Konkursu Tematycznego dokona Komisja Sędziowska o której mowa w pkt. IV B. Podczas oceny prac zgłoszonych do Konkursu Tematycznego, Komisja Sędziowska będzie brała pod uwagę zarówno jakość wykonania jak i zgodność pracy z tematem Konkursu.
 • W Konkursie Tematycznym nagrodzone zostaną trzy modele w każdej z kategorii, przewidziane są dla nich nagrody rzeczowe.
 • W przypadku zgłoszenia dużej ilości prac, Organizatorzy mogą zdecydować o zmianie puli nagród w Konkursie Tematycznym.
 • W Konkursie Tematycznym mogą brać udział modele, które zdobyły wyróżnienia w poprzednich edycjach Festiwalu
 • Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego X BFM udostępnionego na stronie internetowej organizatora https://forms.gle/a8xpa5wShzpxzGF48


III.    Grupy wiekowe

Organizator wprowadza następujące  grupy wiekowe:

•    MŁODZIK (M) – do 12 lat
•    JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat
•    SENIOR (S) - powyżej 18 lat

IV.     OCENA MODELI

A.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w Festiwalu.
 2. Zgłoszenie modelu lub modeli jest jednocześnie akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na postanowienia zawarte w klauzuli RODO.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach.
 4. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia do niej co najmniej trzech modeli (kolekcji) przez minimum dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem zawierającym imię i nazwisko uczestnika, kategorię oraz nazwę modelu.
 5. Punkt 4 nie dotyczy grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa także przy mniejszej niż wymagana liczbie modeli.
 6. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli.
 7. Modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie biorą udziału w częściach podlegających ocenie. Modele wykonane przez członków Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego będą prezentowane na odrębnej wystawie, ukazującej dorobek modelarski tego Organizatora.

B.    KOMISJA SĘDZIOWSKA

 1. Organizatorzy powołują Komisję Sędziowską w celu oceny modeli zgłoszonych do Festiwalu oraz Konkursu Tematycznego.
 2. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej i zarazem Sędzią Głównym X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego w Koszalinie zostaje powołany Wojciech Sokołowski (KPM). Powołuje się także stanowiska Sędziego Technicznego oraz Sędziego Sekretarza.
 3. Wyniki pracy Komisji Sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu protokołem przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
 4. Nad stroną formalną prac Komisji Sędziowskiej w zakresie wydania kart startowych, kart oceny i protokołu czuwa Sędzia Sekretarz.
 5. Komisja Sędziowska może wyłonić ze swego grona podkomisje liczące od trzech do pięciu osób celem oceny poszczególnych klas festiwalowych i Konkursu Tematycznego. W skład poszczególnych podkomisji wchodzą modelarze z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
 6. W skład Komisji Sędziowskiej mogą wejść także inni modelarze - po zgłoszeniu lub zaproszeniu do oceny modeli.
 7. W przypadku opisanym w pkt 6 modelarz nie może brać udziału w ocenie modeli w kategorii, w której ma zgłoszone modele.
 8. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
 9. Członkowie Komisji Sędziowskiej nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
 10. Praca Komisji Sędziowskiej zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.


C.    ZASADY OCENY MODELI

 1. W każdej kategorii festiwalowej, Komisja Sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oceny, zwracając uwagę na:
  • zgodność z oryginałem,
  • jakość wykonania,
  • waloryzacje,
  • samodzielne zmiany i modyfikacje modelu,
  • estetykę malowania.
 2. Modele będą oceniane według punktacji od 1 do 10. Ocena 10 jest najwyższą oceną, a o kolejności będzie decydowała średnia ilość punktów uzyskana przez dany model.
 3. Wyróżnione modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach od 1 do 3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na wyróżnienie, zostaną przydzielone wyróżnienia w liczbie większej niż trzy, bez wskazywania dalszego zajętego miejsca.
 4. W przypadku klas, w których nie będą wystawione minimum trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną im przyznane wyróżnienia bez wskazywania zajętego miejsca.
 5. W przypadku, gdy Komisja Sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) jest możliwe przyznanie ilości wyróżnień mniejszej niż trzy.
 6. Jednocześnie Komisja Sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie.


D.    WYRÓŻNIENIA I NAGRODY RZECZOWE

 1. Uzyskanie wyróżnienia w poszczególnych klasach festiwalowych i w konkursowych potwierdzane jest dyplomem zawierającym imię i nazwisko osoby wyróżnionej, nazwę modelu oraz oznaczenie klasy festiwalowej lub konkursowej,
 2. Osoby wyróżnione w poszczególnych klasach festiwalowych i w konkursowych otrzymują także medal pamiątkowy, niezależnie od łącznej ilości zdobytych wyróżnień.
 3. Osoby wyróżnione w poszczególnych klasach festiwalowych i konkursowych mogą także otrzymać nagrodę rzeczową, niezależnie od łącznej ilości zdobytych wyróżnień.
 4. Przyznawanie a także sposób przyznawania nagród rzeczowych, Organizator uzależnia od ilości nagród rzeczowych w puli nagród według stanu na datę zakończenia Festiwalu.


E.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić je jako modele wystawowe.
 2. Wyjątek od reguły opisanej w pkt 1 stanowią modele nagrodzone w konkursie online rozegranym w listopadzie 2020r. podczas IX edycji BFM.
 3. Werdykt Komisji Sędziowskiej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
 4. Wyniki prac Komisji Sędziowskiej zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
 5. W przypadku zgłoszeń do kategorii młodzik/junior wymagane jest podanie wieku uczestnika, celem możliwości wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna.
 6. Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
 7. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem należy zgłaszać do Wojciecha Sokołowskiego - mail: sokol@man.koszalin.pl , tel. 691404115.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie: http://www.modelarstwo.koszalin.pl


V.    Nagrody specjalne i Puchary

 1. Organizator dla najlepszej pracy wyłonionej ze zgłoszonych do Festiwalu przewiduje przyznanie Nagrody Głównej - Pucharu Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But".
 2. Nagroda Główna przyznawana jest wyłącznie przez modelarzy z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
 3. Organizatorzy przewidują przyznanie następujących nagród ufundowanych przez współorganizatorów i patronów honorowych:
  • Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej (w kategoriach Senior, Junior, Młodzik),
  • Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu za najlepszy model związany z Obroną Wybrzeża we wrześniu 1939r,
  • Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu za najlepszy model juniorski o tematyce marynistycznej,
  • Nagroda Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu za najlepszy model związany z 1 Armią Wojska Polskiego.
 4. Organizatorzy przewidują możliwość przyznawania nagród specjalnych ufundowanych przez kluby modelarskie, instytucje, sponsorów oraz osoby prywatne.
 5. Wykaz nagród specjalnych o jakich mowa w pkt 4 znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącego integralną część niniejszego regulaminu.
 6. Nagrody specjalne o jakich mowa w pkt 5 przyznawane są na podstawie wskazania Fundatora. W przypadku braku możliwości wskazania modelu wyróżnionego przez Fundatora, model nagrodzony wskazuje Komisja Sędziowska.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród specjalnych i pucharów.
 8. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.
 9. Nagrody rzeczowe w postaci modeli i akcesoriów modelarskich, które nie zostały przyznane laureatom Festiwalu, zostaną zdeponowane i wejdą do puli nagród kolejnych edycji Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.


VI. Harmonogram Festiwalu

Organizator przewiduje następujący harmonogram X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego:

Piątek 02.07.2021
•    17:00 – 20:00 – Przyjmowanie modeli

Sobota 03.07.2021
•    9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli
•    12:00 - Warsztaty "Jak fotografować modele?"
•    13:00 - Warsztaty modelarskie dla najmłodszych
•    14:00 - Ocena modeli
•    9:00 - 17:00 - Zwiedzanie wystawy
•    20:00 - Spotkanie integracyjne

Niedziela 04.07.2021
•    9:00 - 13:00 - Wystawa pokonkursowa
•    13:00 - 13:30 - Czas przeznaczony na pakowanie modeli
•    13:30 - Ceremonia zakończenia Festiwalu

* - punkt uzależniony od sytuacji sanitarnej związanej z pandemią COVID-19
 
VII.    Informacje związane z COVID-19

 • Festiwal może zostać odwołane w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
 • W miejscu rozgrywania Festiwalu należy bezwzględnie przestrzegać aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
 • W miejscu rozgrywania Festiwalu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk - w sali będą udostępnione środki dezynfekujące.
 • W miejscu rozgrywania Festiwalu obowiązuje nakaz zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami.
 • Ilość osób zwiedzających wystawę będzie limitowana.


VIII.    Klauzula RODO

 1. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu ewentualnej organizacji i przeprowadzenia Festiwalu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Festiwalu.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Koszalińska.


IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zamian w niniejszym regulaminie, w szczególności postanowień dotyczących powołania i składu Komisji Sędziowskiej oraz listy nagród specjalnych.
 2. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

 

X.    NOCLEGI

Organizatorzy umożliwiają zakwaterowanie w akademikach Politechniki Koszalińskiej. Wstępny koszt ok. 50 zł za osobę. Z noclegów można skorzystać nie tylko w okresie trwania festiwalu - jest możliwość wydłużenia czasu pobytu.

Osoby, które będą chciały skorzystać z tej możliwości proszone są o zarejestrowanie się z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.

 

Załącznik nr 1
Do Regulaminu X Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego
w Koszalinie

Wykaz nagród specjalnych:

 • Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 • Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 • Nagroda IPMS Polska za najlepszy model Festiwalu w ocenie Fundatora
 • Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich za najlepszy model juniorski samolotu w barwach polskich
 • Nagroda dla najciekawszego modelu juniora od OstFrontModels

 

Organizatorzy

logo-KPM-w_CDv13.jpg

Perun_logo.png

 

pk.png

 

 

logo.jpg

 

 

koszalin-logo-centrumpomorza655.png

 

 

Sponsorzy i Partnerzy

 

 

LOT.jpg koszalin-small.jpg mop.jpg mowlogo.gif ibg.jpg yahu.png
jsc.jpg stratus.jpg topgun.jpg  ajm.jpg  gpm.jpg  pancerni.jpg
 mikrostocznia.jpg  toro.jpg  martola.jpg  vinci.jpg  cobi.jpg  techmod.jpg
 rasowe.jpg  eureka.jpg  centrum.jpg  opl.jpg  deblin.jpg  logo-IPMS-PL-kolo-final.jpg
balticinfo.jpg  logo.png mzone.png  
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Byłem pierwszy raz, super impreza, polecam. Dodatkowa atrakcja (przynajmniej dla mnie bo mam daleko) to morze 🙂

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.