Jump to content

Scrachtbuilding a GSP-55 (model budowany od podstaw...)


juliopillet
 Share

Recommended Posts

INTRODUCTION:

 

As always it is said in these cases, the fundamental thing before beginning with a "Scraht" or � model starting from the beginning � is the papers with which we could do. In my case, after planes do not exist to my alcanze, I have had to draw them and for it I have come as source to Internet where, to part of all the photos that I have found on diverse pages, they have been basic, three "Walkaround" that have been fundamental, essential and irreplaceable, they went:

 

Jak zawsze siê mówi, tak i w tym przypadku podstawow± rzecz± przed budow± modelu od podstaw jest zgromadzenie dokumentacji.

W moim przypadku rzuty GSP-55 nie istnia³y i musia³em stworzyæ je sam, szukaj±c ¼róde³ w Internecie, gdzie dobieraj±c zdjêcia odnalaz³em trzy podstawowe galerie. Podstawowe i niezast±pione, w kolejno¶ci:

 

viewtopic.php?t=6518

 

With photos done by Grzegorz (Manager of the Forum) and by Carrey.

As well as that of Kamilo, proprietor and restorer of a vehicle GSP-55

 

Zdjêcia wykonane przez Grzegorza (moderatora forum…) i przez Carrey, jak równie¿ przez Kamilo który jest w³a¶cicielem GSP-55 i poddaje go restauracji.

 

http://picasaweb.google.com/zsrr2006/NaszNowyNabytekGSP55#

 

Thanks to the photos of these pages and the original papers of the vehicle, facilitated also by Grzegorz, I have drawn a few planes available in format PDF (writte me an e-mail or see you in the GSP-55 "Walkaround" of Grzegorz), with which I have thrown myself to realize the model.

 

Dziêki zdjêciom z tych stron i oryginalnych rysunków udostêpnionych przez Grzegorza narysowa³em kilka rzutów (dostêpne w temacie GSP-55…), z których wykona³em dla siebie dokumentacjê rysunkow± aby poznaæ bry³ê przysz³ego modelu.

 

HULL:

 

On having been vehicles of lines and straight angles, it is quite simple to realize and only it is necessary to pay attention to the details. For the lack of material that in this moment I suffer, the model is realized in plate of 0 ' 5 mm. Of EveerGreen, doubling it in thickness there where I have believed necessary to give rigidity to the structure.

 

I Beggin with the low plate to which I added the wings as well as the hood and the rear, all this up to the level in which there appears the first straight angle in which there expands the vehicle that I was finishing as if about the original one it was talking each other, adding reinforcements in the shape of square.

 

Pojazd posiada du¿o linii prostych i prostok±tnych bry³, i wa¿ne przy jego wykonaniu jest uwa¿anie na szczegó³y. Z powodu braku odpowiednich materia³ów model wykonujê z p³yty tworzywa o grubo¶ci 0,5 mm, sklejaj±c go podwójnie tam gdzie jest to konieczne dla uzyskania odpowiedniej sztywno¶ci konstrukcji.

Buduj±c pojazd z arkuszy doda³em we wszystkich newralgicznych miejscach trójk±tne i prostok±tne wzmocnienia, zwracaj±c szczególnie uwagê na miejsca w których kad³ub siê rozszerza.

 

 

100_0782.jpg

100_0781.jpg

100_0775.jpg

 

Also I put reinforcements in form you throw yourself from side to side on that they will rest the top plates, anticipate to place them there especially where it is going to change the angle of the plate, in his beginning, into way and in the end, being the latter integral report of the hull.

 

Before placing the top plates, I did the hollows where there will stay the screws and the pieces that form the pipe of the same ones.

 

Wzmocnienia wykona³em tak¿e w miejscach gdzie kad³ub zmienia kat nachylenia.

Przed po³±czeniem najwiêkszych arkuszy dna kad³uba wykona³em wyciêcia i wykona³em giête elementy pêdnika w którym pó¼niej znajda siê wa³ i ¶ruby napêdowe.

 

 

100_0785.jpg

100_0786.jpg

100_0787.jpg

 

For it I served myself of two pieces cut with form of half a circle to help to the laying of the exterior walls of the pipes, as well as several reinforcements longuitudinals and the central one.

 

I did an exact adjustment of the piece so that, on having been placed in his place and given, the whole set was giving itself rigidity with the side walls of the vehicle likewise. Later and before his laying, I marked with an indelible felt-tip, the points where the axes will go out and happened to realize them. With everything the completed one, gives the pieces between if.

 

Dla wykonania wygiêtego kszta³tu pos³u¿y³em siê pó³okr±g³± form± przymocowan± do zewnêtrznej czê¶ci „rur” tunelu pêdników, jak równie¿ kilku dodatkowych wzmocnieñ widocznych na zdjêciach.

 

Elementy te wykona³em bardzo dopasowane do miejsc w których pó¼niej bêd± zamocowane, a po sklejeniu detale te uzyskaj± odpowiedni± sztywno¶æ ze ¶ciankami kad³uba. Miejsca pasowania oznaczy³em znacznikami pomocnymi przy dok³adnym sk³adaniu i spasowaniu czê¶ci w trakcie monta¿u.

 

 

100_0774.jpg

100_0780.jpg

 

With the pipes in his place, I added two top plates, the head office, horizontal and parallel to the fund and the rear, little raised in the end.

 

Razem z rurami-kana³ami pêdników doda³em dwa arkusze tworzywa które pó¼niej bêd± s³u¿y³y za „kierownice” odchylaj±ce strugi wodnej pêdnika. (nachylone i lekko wygiête w dó³ od poziomu dna…)

 

100_0799.jpg

 

With the principal pieces of the hull either puttings, I beggin to adding details and to cutting the openings necessary for the engine, the fans, etc...

 

W g³ównej bryle kad³uba wykona³em wszystkie otwory dla detali które bêdê wykonywa³ i wkleja³ pó¼niej, tj. silnik itp…

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Likewise give the exterior reinforcements on which the pontoon settles and that serve as band of rolling for the transported vehicle when the GSP-55 is unfolded.

 

Podobnie post±pi³em z górn± czê¶ci± kad³uba na której spoczywa ponton, i z fragmentami górnego kad³uba z miejscami przeznaczonymi na najazdy dla przewo¿onych pojazdów, kiedy GSP-55 jest roz³o¿ony na wodzie.

 

100_0804.jpg

 

In this point it is necessary to take the decision of the model that we are going to realize so in the partner that shapes a finished pontoon, there is a vehicle that opens to the left side and other to the right hand, depending on the one that we are going to realize, the bands of rolling stand out of the helmet in the side where two vehicles join and that will serve to keep them close but simultaneously to prevent from banging between them. In this case, the pontoon opens to the right hand and the vehicle twin would be located to the left side.

 

W tym momencie musimy sobie u¶wiadomiæ, ¿e ten pojazd w zale¿no¶ci od wykonanego pontonu otwiera siê na lew± lub prawa stronê. Jest to wa¿ne poniewa¿ muszê wykonaæ rozk³adane i sta³e najazdy, elementy ³±czenia dwóch pojazdów utrzymuj±ce je razem na wodzie, i zabezpieczaj±ce je przed uderzeniami o siebie.

W tym konkretnym przypadku wykonujê pojazd z pontonem otwieranym na prawo, bli¼niak pojazdu by³by z pontonem otwieranym na lewo.

 

 

100_0807.jpg

100_0805.jpg

100_0807-1.jpg

 

Simultaneously that we add to the reinforcements, a few final angles where in a side there go the rings that are a part of the hinge of the pontoon and in another side a few ceilings to prevent carrier from damaging the pontoon to the vehicle.

 

In this moment is time to begin to add the details of the covering of the engine, placed between two bands of rolling and the fans, in the rear covering.

 

Later I beggin with the laying of the pieces of the train of shooting that go in the helmet and we realize a few holes - you guide there where there will go the arms of suspension of the wheels.

 

Teraz równocze¶nie doda³em kilka elementów najazdów, razem z tulejami s³u¿±cymi za czê¶ci zawiasów pontonu i kad³uba, doda³em równie¿ elementy zabezpieczaj±ce kad³ub przed uderzeniami pontonu.

W tym momencie nadszed³ czas na dodanie szczegó³ów przedzia³u silnika, znajduj±cego siê pomiêdzy sta³ymi najazdami .

Nastêpnie wyznaczy³em miejsca zamocowania zawieszenia kó³, i przyklei³em kilka bocznych wzmocnieñ na bokach pud³a kad³uba.

 

100_0822.jpg

100_0824.jpg

100_0826.jpg

 

Also I have added in this moment, several cylindrical ceilings that prevent to the pontoon from resting directly on the covering.

 

Na dolnym zdjêciu widaæ, ¿e przyklei³em tez kilka cylindrycznych wsporników, na których spoczywa ponton w konfiguracji z³o¿onej, zabezpieczaj±c górê kad³uba przed uszkodzeniami.

100_0820.jpg

 

Using as guides the holes of the suspension, we place in the pipes of the helices, a few pieces simulaldo the bars of torsion that they cross from side to side for the fund of the vehicle and that are covered with an exterior reinforcement of rectangular section, which facilitates his achievement.

 

Wykorzystuj±c otwarta przestrzeñ kana³u pêdników umieszczamy wsporniki wa³u ¶ruby napêdowej.

Wsporniki s± zamocowane krzy¿owo do boków rury-kana³u pêdnika, i s± przykryte od dna kad³uba wzmocnieniami (prostok±tne paski tworzywa…)

 

 

 

100_0825.jpg

 

Later I happened to place the axes of the screws as well as the supports of the same ones, in the shape of the Xth, which go just before the screw.

 

Na koñcu zamocowa³em jarzmo-³o¿ysko ¶ruby napêdowej pêdnika i jego podparcie w kszta³cie X.

Link to comment
Share on other sites

Amazing work. When I saw photos in your first post, I thought that your work it is quite good but no more. Photos in your second post shown that it will be perfect miniature of GSP-55. Congratulations! Of course, I'm waiting for next updates.

 

Best Regards

Jacob

Polisz :>

 

Wspaniała robota. Kiedy zobaczyłem zdjęcia w w pierwszym poście, pomyślałem, że to będzie dobry ale nie wyróżniający się model. Po oglądnięciu fotografii zamieszczonych w poście drugim dostrzegam, że będzie to wierna miniatura GSP-55. Gratuluję! Oczywiście, czekam na kolejne postępy.

 

Pozdrawiam

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Czyli samymi emotami. Solid piece of work juliopillet. Im waiting for more photos.

 

ja będę pisał po naszemu. A nie wydaje mi się, żeby dało się emotkami opisać proces budowy modelu...

Link to comment
Share on other sites

Outstanding ! I 've never heard about such vehicle (I'm WW II fan), but that's gonna be real replica, not "just another OOB". This is "big M" modelmaking.

 

Keep us posted on this one. It's very nice to watch such great scratch skill level.

 

polski: Coś niesamowitego ! Nigdy nie słyszałem o takim pojeździe (jestem miłośniekiem WW II), ale to będzie prawdziwa replika, nie "po prostu kolejny pudełkowiec". To modelarstwo przez "duże M".

 

Wrzucaj dalej relację. Bardzo miło oglądać tak wspaniały poziom umiejętności skraczowych.

Link to comment
Share on other sites

Posty juliopillet są przetłumaczone, jednocześnie zwracam po raz kolejny uwagę, że członkowie forum którzy z premedytacją będą się wpisywać w języku innym niż polski nie tłumacząc swych wypowiedzi dla wszystkich członków forum, będą sankcjonowani poprzez usuwanie ich postów jako nieczytelne...

Link to comment
Share on other sites

The following thing that I have done it was to add to the cockpit, the poles of torsion in the soil of the hull, as well as diverse details as the exit of the hydraulic cables from the engine to the pontoon and place diverse lids on the covering of the engine as well as the windscreens of the cabin, which I will be detailing further on to prevent from breaking the most fragile pieces while it continued with the construction of the vehicle.

 

Kolejne elementy które wykona³em, to dodanie do kad³uba kana³ów wa³ków skrêtnych, jak równie¿ rozmaite szczegó³y –otwory dla wê¿ów hydraulicznych od silnika do pontonu, i rozmaite pokrywy na przedziale silnikowym, przednie szyby kabiny, które jednak bêdê montowa³ pó¼niej aby zapobiec ich zniszczeniu przy ( w trakcie…) budowy modelu.

 

100_0818.jpg

 

The train of shooting also left it for further on since I have intention of buying a PT-76 and of doing copies in resin of his pieces to use them in this project, but for that I have to go to the city of Valencia (178 Km from Alicante, the city where I live in Spain) to buy the resin and the silicone and at the moment it cannot be.

 

So I have happened to realize the pontoon.

 

 

PONTOON:

 

I have started by cutting the low and the top pieces that I have divided it in his different parts to go, little by little adding them to the first one. I have begun for the stern to go on then to the Bow and finally and more complicated, the middle zone where the bands of shooting are for the transported vehicle and the axes of draft of the ramps.

 

Na tym etapie mam zamiar kupiæ model PT-76 i zrobiæ kopie z ¿ywicy jego elementów zawieszenia które pó¼niej wykorzystam w tym projekcie. Poniewa¿ po ¿ywicê muszê jechaæ do Walencji (178 km od Alicante gdzie mieszkam w Hiszpanii…) w tej chwili wykonanie ich nie jest mo¿liwe.

Zabra³em siê zatem za wykonanie pontonu.

 

Ponton…

 

Zacz±³em od budowy dna, wycinaj±c poszczególne fragmenty kad³uba, i pó¼niej dodaj±c je do pierwszego elementu. Detale sklejam od rufy pontonu, stopniowo kieruj±c siê do bardziej skomplikowanego dziobu, i czê¶ci ¶rodkowej która jest trudniejsza do wykonania ze wzglêdu na rozmieszczenie najazdów.

 

 

100_0827.jpg

100_0830.jpg

100_0832.jpg

 

I have been adding reinforcements cross streets there where it has seemed to me necessary to give him rigidity to the set, it is quite in plate of 0 ' 5 mm. Except two central crossbeams and some reinforcements in these that are done by plate of 1 mm.

 

Doda³em poprzeczne wzmocnienia tam gdzie wyda³o mi siê to konieczne, ze wzglêdu na budowê z arkuszy tworzywa o gr. 0,5 mm, chcê uzyskaæ dobra sztywno¶æ kad³uba. Oprócz dwóch centralnych belek poprzecznych wzmocnienia wykona³em z tworzywa o gr. 1 mm.

 

100_0839.jpg

100_0838.jpg

100_0837.jpg

100_0841.jpg

 

Later I have happened it is to realize the staggered pieces of the pontoon hull there where the ramps will go, this is perhaps the most delicate part since it needs to cut several small pieces and others rounded to realize them.

 

Pó¼niej wykona³em (analogicznie jak na kad³ubie pojazdu…) elementy ruchome (fragmenty zawiasów ³±cz±cych no¶nik z pontonem…), które s± najbardziej delikatne w tym poje¼dzie.

 

100_0848.jpg

100_0849.jpg

100_0851.jpg

100_0852.jpg

100_0854.jpg

 

P.D.: Visit my web (In Spanish) to see my other projects, all Scrachtbuild in plastic, tanks, aircraft ships and spaceships, someone of them, based in my own draws, free to download in PDF format in:

http://plasticllero2.iespana.es/

 

Zapraszam do odwiedzenia mojej strony w jêzyku hiszpañskim gdzie mo¿ecie zobaczyæ inne projekty modeli wykonywane od podstaw w plastiku, czo³gi, samoloty, statki-okrêty i statki kosmiczne które wykonujê na bazie dokumentacji któr± sam rysujê. Mo¿na j± pobraæ w formacie pdf.

Link to comment
Share on other sites

To avoid the possible boredom, I will be alternating the construction between the carrier and the pontoon like that while I hope that one should dry off, I keep on being employed at other.

 

The putty that I use, � Tamiya Putty � and the glue, (dissolver univresal of painting with base of toluene or benzene, applied to brush and with one cost of 500 % lower than the commercial although very rapid of evaporate, with 7 or 8 � buy 1/2 liter whereas a commercial cement for special glue of model kits cement costs 30� boat of little more than 30 or 40 ml), they are late in setting completely two or three days and it is usualy to be marks and you reduce in surfaces that in it's moment seemed smooth after sanding them, so I usually leave that they dry completely and after two or three days, to check the whole model to see where it is necessary to fill again and to sand.

 

For align I have used a painter adhesive film paper to cement the reinforments of the metal sheet.

 

Aby unikn±æ znu¿enia, pracê podzielê miêdzy podwozie a ponton, i w przypadku monotonii, jedne elementy bêd± schn±æ przyklejone, a ja zajmê siê czym innym.

Szpachel którego u¿ywam to Tamiya, klej na bazie toluenu albo benzenu szybko odparowuje w opakowaniu pó³ litrowym jest du¿o tañszy (przy du¿ym opakowaniu nawet do 500%) od opakowañ 30-40 ml.

Przy tym kleju nastêpuje utrata objêto¶ci tworzywa i nale¿y po sklejeniu skontrolowaæ jako¶æ spoin i samego tworzywa. Powierzchnia mo¿e byæ szorstka. Do zalania powsta³ych szczelin stosujê klej posypany py³em z PCV(rodzaj wype³niacza?... przypis...) . Po ca³kowity odparowaniu i wyschniêciu, tj. po 2-3 dniach sprawdzam ca³y model i szlifuje wymagaj±cego tego fragmenty papierem ¶ciernym (o wysokiej gramaturze…)

 

 

100_0855.jpg

100_0857.jpg

 

Model views.

 

100_0858.jpg

100_0861.jpg

100_0863.jpg

100_0864.jpg

100_0862.jpg

Link to comment
Share on other sites

The following thing that I have done it has been to return to the Pontoon and to start realizing the details of this one. First I placed all the trap-doors and later I raised the central part of the ramp and devoted myself to do the holes in the hull.

 

Teraz wzi±³em siê za elementy pontonu, i zacz±³em opracowywaæ jego szczegó³y.

Posk³ada³em kad³ub i ponton, sprawdzaj±c pasowanie podnoszonych elementów, i wykona³em otwory i kieszenie w kad³ubie dla si³owników.

 

 

100_08661.jpg

100_0866.jpg

100_0867.jpg

100_0868.jpg

100_0871.jpg

100_0870.jpg

Link to comment
Share on other sites

Beautiful job!

 

I have one question:

How and when does the pontoon are positioned in the water from the vehicle's roof? (vehicle is on the land or in the water?)

 

sorry for grammar but I wish You will understand it

 

piękna robota

Mam jedno pytanie:

Jak i kiedy umieszcza się ponton w wodzie z dachu pojazdu? (kiedy pojazd jest w wodzie czy na lądzie)

 

przepraszam za gramatykę ale myślę że to zrozumiesz

Link to comment
Share on other sites

Hi, guys,

Due to the big quantity of information that is coming to me due to the publication of this one "step by step" I am going to be a few days without publishing anything devoting myself to re-draw my planes to add all these details that he had not seen, as the low part of the pontoon, etc.

When I should end, I will publish again the final score of my investigation

Julio Pillet

 

Cze¶æ.

Ca³y czas dostaje nowe materia³y i informacje o GSP i chcê narysowaæ rzuty brakuj±cych i nie widocznych elementów. Kiedy skoñczê oczywi¶cie znów opublikujê efekty mego ¶ledztwa.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.